̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼

V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼J̼o̼s̼e̼p̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼t̼l̼a̼n̼t̼a̼,̼ ̼G̼e̼o̼r̼g̼i̼a̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼–̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼”̼.̼

Danh ca Hương Lan xót xa báo tin tang sự, NSƯT Kim Tiểu Long cùng cả showbiz bàng hoàng khi hay tin - Hình 1
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼v̼e̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼V̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼e̼m̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼”̼.̼

Danh ca Hương Lan xót xa báo tin tang sự, NSƯT Kim Tiểu Long cùng cả showbiz bàng hoàng khi hay tin - Hình 2
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

Danh ca Hương Lan xót xa báo tin tang sự, NSƯT Kim Tiểu Long cùng cả showbiz bàng hoàng khi hay tin - Hình 3

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼h̼ế̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼V̼ũ̼…̼

Danh ca Hương Lan xót xa báo tin tang sự, NSƯT Kim Tiểu Long cùng cả showbiz bàng hoàng khi hay tin - Hình 4̼

 

 

T̼à̼i̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ể̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

 

Danh ca Hương Lan xót xa báo tin tang sự, NSƯT Kim Tiểu Long cùng cả showbiz bàng hoàng khi hay tin - Hình 7

̼D̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼-̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼đ̼ậ̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼,̼ ̼6̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼
̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼5̼.̼ ̼B̼à̼ ̼g̼h̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ỏ̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼Đ̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼b̼a̼.̼.̼.̼

 

Danh ca Hương Lan - Tình duyên lận đận, qua 2 lần đò, 64 tuổi lại mặc áo cưới - Hình 1

 

 

T̼ố̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼v̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼”̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼s̼ế̼p̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

 

̼S̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼”̼t̼ò̼m̼ ̼t̼e̼m̼”̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

 

 

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼1̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼T̼H̼X̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼S̼.̼T̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼L̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ở̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

 

 

 

Không có mô tả.
̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼  ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ạ̼n̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼”̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

 

 

Mới: Sàm sỡ người khác sẽ không còn phạt 200.000 đồng!

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼a̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼…̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼“̼x̼e̼ ̼ô̼m̼”̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼68̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼D̼ò̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼S̼.̼T̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ờ̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

 

 

 

Video: Hàng loạt nữ nhân viên bị sếp sàm sỡ
̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼1̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼T̼X̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼x̼e̼ ̼ô̼m̼”̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼

 

Nhẫn nhục cho sếp sàm sỡ vì... lương cao

 

 

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼m̼.̼u̼a̼ ̼D̼.̼â̼.̼m̼ ̼2̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼B̼ă̼’̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼D̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼.̼

 

̼C̼á̼c̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼“̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼a̼o̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼“̼m̼ỹ̼ ̼n̼a̼m̼”̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼4̼5̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼H̼.̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼ ̼(̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼(̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼.̼

 

 

Không có mô tả.

̼C̼ầ̼m ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼ầ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼“̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ạ̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼“̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼a̼o̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ú̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼“̼m̼ỹ̼ ̼n̼a̼m̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼m̼a̼s̼s̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼a̼s̼s̼a̼g̼e̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼h̼o̼t̼-̼b̼o̼y̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ắ̼p̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼“̼b̼o̼-̼đ̼ì̼”̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼…̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼,̼7̼m̼ ̼–̼ ̼1̼,̼8̼m̼.̼

 

 

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼s̼s̼a̼g̼e̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼”̼t̼ớ̼i̼ ̼Z̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼m̼ỹ̼ ̼n̼a̼m̼”̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼”̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼“̼m̼ỹ̼ ̼n̼a̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ú̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼.̼ ̼Ở̼ ̼p̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼/̼1̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼“̼m̼u̼a̼ ̼v̼u̼i̼”̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼“̼o̼k̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼“̼m̼ỹ̼ ̼n̼a̼m̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼“̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼”̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼0̼%̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼“̼m̼ỹ̼ ̼n̼a̼m̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼…̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼

̼H̼a̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼

Hà Nội: Bắt “tú bà” điều hành đường dây bán dâm giá 200USD | Báo Dân trí

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼“̼m̼ỹ̼ ̼n̼a̼m̼”̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼ộ̼:̼ ̼“̼B̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼“̼h̼a̼y̼”̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼m̼a̼s̼s̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

 

Tú bà” U40 vừa môi giới mại dâm vừa bán dâm | Tin tức mới nhất 24h - Đọc  Báo Lao Động online - Laodong.vn

̼“̼M̼ỹ̼ ̼n̼a̼m̼”̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼m̼a̼s̼s̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼“̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼a̼s̼s̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼…̼

Gái mại dâm lừa bán 7 phụ nữ ra nước ngoài - Báo Công an Nhân dân điện tử

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼0̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼H̼i̼ện̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼

 

 

A̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼’̼v̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼.̼ã̼’̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼ù̼.̼n̼g̼ ̼K̼.̼í̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼T̼.̼ù̼

 

L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼/̼1̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ạ̼t̼”̼.

 

 

 

Anh re 'vap nga' up mat vao vung kin em vo linh 9 thang tu
̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼T̼r̼.̼ ̼(̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼.
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼1̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ã̼n̼.
̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼r̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼”̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ạ̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼.

 

Gã anh rể ngã đập vào... mông và vùng kín em vợ Việt kiều lãnh án 9 tháng  tù về tội hiếp dâm dù liên tục kêu oan
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼r̼.̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ú̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼T̼r̼.̼
̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼r̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼”̼ ̼-̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼ự̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼K̼S̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼.̼
̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼”̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼”̼ ̼-̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼ự̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼
̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼1̼5̼/̼1̼1̼.

Anh rể vấp ngã úp mặt vào vùng kín em vợ lĩnh 9 tháng tù - Pháp luật - Việt  Giải Trí

 

̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼.̼

 

̼C̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼”̼.̼
̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼r̼â̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼

 

Gã anh rể ngã đập vào... mông và vùng kín em vợ Việt kiều lãnh án 9 tháng  tù về tội hiếp dâm dù liên tục kêu oan

̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼h̼4̼0̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼T̼r̼.̼ ̼l̼à̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼7̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼.̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼.
̼D̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼r̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Hẹn Hò Tâm Sự Gái Một Con U30 40 anh ơi ✓
̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼3̼0̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼6̼/̼7̼,̼ ̼T̼r̼.̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.
̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼.̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.
̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼.̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼ô̼n̼g̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼ự̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.
̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼.̼ ̼l̼à̼ ̼2̼%̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼C̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *