ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴘ̼.̼.̼Һ̼.̼ᴀ̼̂̃.̼ɴ̼ ̼ɴ̼.̼ᴏ̣̼̂

ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ɴ̼ʙ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼һ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼м̼,̼ ̼ᴛ̼ǫ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́м̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼

ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́м̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼
̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ʏ̼́,̼ ̼м̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼.̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼

 

 

ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼м̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂́ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̼̂̀м̼ ̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂̉м̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼.

ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ɴ̼ʙ̼ɪ̼ɴ̼.̼ ̼
̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂м̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼м̼ᴀ̼̂̀м̼ ̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼м̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼һ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂м̼ ̼ʟ̼ʏ̼́.̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼1̼8̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼

 

 

ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼м̼ᴇ̣̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼м̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼
̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼һ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʋᴀ̀ ɴһᴀ̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼.̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼м̼ᴇ̣̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼м̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼s̼ᴄ̼ᴍ̼ᴘ̼.̼

 

 

̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼һ̼ᴏ̣̼ ̼ʟ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼”̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆м̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼”̼ ̼-̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼.̼
̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́м̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼м̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼x̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼м̼ᴇ̣̼.̼

̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼һ̼ᴏ̼̂м̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼м̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼2̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼.̼
̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼м̼ᴇ̣̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼.̼

ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼һ̼ᴏ̣̼ ̼ʟ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼”̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆м̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼”̼

̼”̼x̼ᴇ̼м̼ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ɪ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂́ɪ̼”̼ ̼-̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼ ̼”̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀м̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̀ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴜ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼м̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̃”̼ ̼-̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼м̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼5̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼м̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼.̼

 

 

̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼м̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼м̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ ̼ᴛ̼ǫ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆м̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼м̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ᴜ̼ɴ̼ɪ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼м̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼м̼ ̼ ̼ᴛ̼ǫ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼һ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼м̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼м̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʋᴀ̀ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼м̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼̀м̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴢ̼һ̼ᴇ̼ɴ̼ɢ̼ɢ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼ᴡ̼s̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼4̼,̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼м̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼м̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ ̼ᴛ̼ǫ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼м̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼м̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼м̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼һ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼м̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼һ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.