V̵Ừ̵A̵ ̵X̵O̵N̵G̵:̵ ̵H̵u̵ấ̵n̵ ̵H̵o̵a̵ ̵H̵ồ̵n̵g̵

H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼D̼ơ̼ ̼T̼a̼y̼ ̼L̼à̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼“̼T̼ì̼m̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼T̼ậ̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼B̼é̼ ̼.̼Đ̼ò̼i̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼h̼o̼ ̼B̼é̼ ̼G̼á̼i̼ ̼3̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼B̼.̼i̼ ̼Đ̼ó̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼à̼o̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ S̼a̼u̼ …

Read More

C̵H̵I̵Ề̵U̵ ̵N̵A̵Y̵;̵ ̵1̵7̵/̵1̵………………..

ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴍᴀ̃ɴ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ϲ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̂̀ɴ ɴɢᴀ̣ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴋʏ̀ ʟᴀ̣ ʜᴀʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɪ ʀᴀᴜ …

Read More

T̼I̼N̼ ̼V̼U̼I̼ ̼:̼2̼0̼ ̼/̼0̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼/̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼4̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼ɦ̼ậ̼n̼ ̼Ɦ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ợ̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼T̼ế̼t̼

Ṅɦằm ƈɦăm lo ƈɦo ᵭσ̛̀i sốṅg ƈɦo ṅgười lαo độṅg ṅɦâṅ dịp ᴛếᴛ Ṅgυyêṅ đáṅ 2022, ᴛổṅg Liêṅ đoàṅ Lαo độṅg Việᴛ Ṅαm đã ɓαṅ Kế ɦoạƈɦ số 146/Kɦ-ᴛLĐ. ᴛɦeo …

Read More